Để lại thông tin cá nhân trước khi bắt đầu Minigame Tingme